Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2020
SchermVereniging Desperado

Bestuur
Voorzitter:
Welmoed van Belle

+31 6 27108428
E-mail svdesperado@schermenassen.nl
Web www.svdesperado.nl
Bank NL61ABNA041.74.19.465
KvK 40047901

Artikel 1     Contributie

1.1    Contributie wordt per maand vooruit voldaan middels een vaste overschrijving door de leden op of rond de eerste van de betreffende maand.
1.2    Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50.
1.3    Contributie kuikens en benjamins € 19,50, pupillen en cadetten € 22,50, junioren en senioren < 22 j € 24,50, senioren > 22j € 26.50 per maand. De leeftijd op 1 januari is hierbij bepalend.
1.4    Contributie en inschrijfgeld kunnen jaarlijks worden aangepast. Het bestuur maakt dit minimaal twee maanden van te voren schriftelijk bekend.
1.5    Lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) is verplicht.  Leden ontvangen jaarlijks in januari een rekening voor de bondscontributie. De bondscontributie kan jaarlijks aangepast worden.
1.6    De bondscontributie dient jaarlijks apart voldaan te worden en wordt niet gerestitueerd bij opzegging van het lidmaatschap.
1.7    Leden met een minimum uitkering kunnen schriftelijk reductie op de contributie aanvragen. Het bestuur kan hiervan bewijsstukken opvragen.
1.8    Mensen die elders lid zijn van een schermvereniging en incidenteel mee willen trainen bij Desperado kunnen dat doen door het kopen van een 10-strippenkaart. Deze kaart kost 50 euro. Iedere training kost één strip.  Indien de trainingen van structurele aard zijn, wordt men geacht lid te worden van de vereniging.

Artikel 2      Introductie

2.1    De introductie bestaat uit 3 lessen. Deze lessen zijn gratis. Na het volgen van de 3 lessen kunt u zich inschrijven als lid van S.V. Desperado.
2.2    Tijdens het volgen van de introductielessen gelden dezelfde regels als genoemd onder artikel 6.
2.3    Er kan éénmalig een introductieperiode worden gevolgd.

Artikel 3      Kledingvoorschriften

3.1     Op de training is het verplicht een schermbroek of lange training- / joggingbroek  te dragen, een schermvest, handschoen en een masker.
3.2     Huur van materiaal wordt apart geïnd en bedraagt 2,50 euro per maand, per categorie. Er zijn twee categorieën: mechanisch en elektrisch. Dit gaat in na één jaar lidmaatschap.
3.3     Voor zover leden geen eigen schermkleding (zijnde: masker, wapen, elektrisch vest en fil de corps) hebben is men verplicht te huren. Eigen materiaal dient zowel tijdens de trainingen als bij wedstrijden te worden gebruikt.
3.4     Schade aan clubmateriaal wordt in rekening gebracht. Kleding dient vooraf door de leden uit de daarvoor bestemde kasten gehaald te worden en achteraf weer in goede staat teruggehangen.
3.5     Voor wedstrijdschermers gelden aanvullende eisen, materiaal dient in elk geval te voldoen aan de FIE-eisen.

Artikel 4      Aanwezigheid/afwezigheid

4.1    Er wordt elke vrijdagavond, m.u.v. de schoolvakanties, geschermd. Kuikens en Benjamins van 18.30 tot 19.30 uur. Pupillen en Cadetten van 19.30 tot 20.30 uur. Junioren en Senioren van 20.30 tot 22.00. Lesdag en lestijden kunnen door het bestuur worden aangepast.
4.2     Bij verhindering worden leden geacht zich voor 18.00 uur op vrijdagavond af te melden bij de trainer (06-12980055).

Artikel 5      Opzeggen

5.1    Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
5.2    Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. U kunt het lidmaatschap per maand opzeggen.
5.3    Het bestuur heeft het recht een lid te royeren wegens verstoring van trainingen, wangedrag of ernstige betalingsachterstand (dit heft de betalingsverplichting niet op).
5.4    Het bestuur deelt een royement schriftelijk en onverwijld aan de betrokkene mee.

Artikel 6      Overig

6.1    Alle activiteiten die vallen onder s.v. Desperado geschieden op eigen risico.
6.2    Schade aan materiaal van de school of zaal zal in rekening worden gebracht.
6.3    De vereniging en/of bestuur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, diefstal en of vernieling van eigen materialen en/of die van anderen.

Artikel 7      Verklaring leeftijdscategorieën (KNAS-peildatum 1 augustus)

Kuiken Tot en met 9 jaar Junior Vanaf 17 tot en met 19 jaar
Benjamin Vanaf 10 tot en met 11 jaar Senior Vanaf 20 tot en met 39 jaar
Pupil Vanaf 12 tot en met 13 jaar Veteraan Vanaf 40 jaar
Cadet Vanaf 14 tot en met 16 jaar